Pieniądze

finanse i rachunkowość…

Kredyt firmowy

1Kredyt firmowy to, najprościej mówiąc zobowiązanie przedsiębiorstwa wobec instytucji finansowej. Pod objaśnianym tutaj pojęciem mogą kryć się kredyty na założenie firmy zakup maszyny, samochodu itd.

Kredyty są ważnym źródłem finansowania działalności gospodarczej. Istnieją trzy rodzaje kredytów firmowych. Pierwszy z nich to kredyt inwestycyjny, którego przeznaczenie związane jest ze środkami trwałymi majątku firmy. Pieniądze z tego źródła przyznawane są na konkretny cel, np. budowę lub modernizację hal, zakup linii produkcyjnych, licencji lub maszyn. Proces ubiegania się o ten kredyt jest trudny, a czas spłaty – długi. Drugi rodzaj to kredyt hipoteczny, który zaciąga się na zakup lub remont budynku. Czas spłaty w tym przypadku wynosi najczęściej od kilku do kilkunastu lat.

Za kredyt firmowy (odnawialny) uznaje się również kredyt obrotowy, który służy dofinansowaniu bieżącej działalności firmy. Pieniądze z tego źródła mogą zostać przeznaczone na pensje dla pracowników, uregulowanie rachunków lub zakup towaru.

 

Na jakich zasadach działa karta kredytowa?

2Karta kredytowa to forma kredytu, udzielanego przez instytucję bankową. Nie jest ona związana z rachunkiem bankowym, na którym klient przechowuje swoje pieniądze.

Środki z karty w całości należą do banku, któremu posiadacz karty musi je zwrócić – nie zawsze z odsetkami, ale o tym poniżej. W tym przypadku z góry ustala się limit, którego nie można przekroczyć, ponieważ w takiej sytuacji możliwość korzystania z kredytu jest po prostu zablokowana. Jeśli chodzi o spłacanie zadłużenia na karcie kredytowej, bardzo ważnym pojęciem jest okres bezodsetkowy – w zależności od banku wynosi on od 51 do aż 61 dni. Pierwszy etap tego okresu to cykl rozliczeniowy, który trwa zwykle 30 dni, a jego zakończenie wyznacza pojawienie się wyciągu z rachunku karty.

Drugi etap to czas na spłatę, który wynosi dwadzieścia-dwadzieścia kilka dni. Jeśli posiadacz karty nie spłaci w tym terminie całości zadłużenia, bank zaczyna naliczać odsetki. Warto pamiętać, że za wydanie i posiadanie karty kredytowej zawsze się płaci.

 

Spóźnienie ze spłatą raty – co wtedy?

3Terminowe spłacanie zobowiązań jest istotne i bezpieczne, a spóźnienia w tym zakresie pociągają za sobą konsekwencje, spośród których część może okazać się dolegliwa. Co właściwie grozi za spóźnienie ze spłatą raty i jak należy się zachować, gdy przytrafi nam się coś takiego?

Konsekwencje zależą przede wszystkim od zapisów umowy podpisanej z bankiem i trudno je przewidzieć, nie znając treści zapisów. Tego typu kwestie muszą zostać uregulowane we wspomnianym dokumencie i warto odnaleźć odpowiedni punkt. Jeśli spóźnienie trwa kilka dni, jego skutki nie będą najprawdopodobniej dolegliwe. Problem zaczyna się wówczas, gdy regulujemy zobowiązania z kilkunastodniowym opóźnieniem.

W takiej sytuacji zmuszeni będziemy zapłacić nie tylko odsetki, konieczne może okazać się również płacenie za monity, nie wspominając już o tym, że dane dotyczące nierzetelnego dłużnika trafiają do Biura Informacji Kredytowej oraz, co gorsza – także do Biura Informacji Gospodarczej. Warto zapoznać się więc z harmonogramem spłat kredytu.

 

Przewalutowanie kredytu

4Kredyty walutowe to dość ryzykowna forma pożyczania pieniędzy od banku. Wysokość raty takiego zobowiązania zależy bowiem od aktualnego kursu obcej waluty w stosunku do złotówki. Im droższy jest frank szwajcarski, dolar lub euro, tym wyższą ratę płaci dłużnik.

Jeśli złoty nie jest zbyt silny, dług kredytobiorcy wyraźnie wzrasta, co musi budzić niepokój. W takiej sytuacji możliwością wyjścia z rosnącego zadłużenia jest przewalutowanie kredytu. Najważniejsza korzyść wynikająca z wyboru tego rozwiązania to uniknięcie ryzyka walutowego. Warto jednak wziąć pod uwagę, że osoba, która decyduje się na przewalutowanie, ma do spłacenia dwa zobowiązania zamiast jednego. Podstawowe zobowiązanie jest zabezpieczone hipoteką, natomiast dodatkowe – niskooprocentowane i niezabezpieczone to równowartość pozostałej po umorzeniu kwoty, którą wyliczył bank.

Za przewalutowanie kredytu należy zapłacić, jednak poniesienie tych kosztów uwalnia kredytobiorcę od niepokoju związanego ze zmianami na rynku walutowym.

 

Czarna lista kredytobiorców

5Czarna lista kredytobiorców to wspólna nazwa rejestrów prowadzonych przez Biura Informacji Gospodarczej, które zbierają dane na temat zadłużenia Polaków.

Jeśli zalegałeś ze spłatą raty pożyczki, kredytu itp. albo zdarzyło ci się nie opłacić rachunków w terminie, twoje nazwisko może tam figurować, a ten fakt będzie miał znaczenie dla instytucji finansowej, w której będziesz ubiegał się o kredyt. Rozpatrując wniosek kredytowy bank zwraca się do Biura Informacji Gospodarczej z prośbą o udzielenie informacji na temat ewentualnego zadłużenia lub problemów ze spłacaniem zobowiązań potencjalnego kredytobiorcy – chodzi nie tylko o aktualny stan, ale również o historię kredytową konkretnej osoby. Jak widać, odsetki nie są jedyną karą, jaką zobowiązany jest zapłacić klient banku lub firmy telekomunikacyjnej, który zbagatelizował termin spłaty.

Zdecydowanie bardziej dolegliwą i szkodliwą w przyszłości konsekwencją jest znalezienie się na czarnej liście dłużników, co na dodatek nie stanowi powodu do dumy.

 

Ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe ponosi strona udzielająca kredyt – najczęściej jest nią bank, choć może to być także SKOK itd.. Aby zminimalizować owo ryzyko, kredytodawca obliguje potencjalnego kredytobiorcę do wykazania form zabezpieczeń spłaty długu. Istnieją dwa podstawowe wymiary ryzyka kredytowego, o których poniżej.

Pierwszy wymiar to ryzyko straty albo wypłacalności; wiąże się on z niepewnością względem sytuacji finansowej kredytobiorcy w przyszłości. Chodzi o to, że spłata kredytu może nie zostać uregulowana w terminie lub że dłużnik będzie w stanie wywiązać się tylko z części zobowiązania. Drugi wymiar to ryzyko zabezpieczenia. Wynika ono z możliwości uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu stanowiącego zabezpieczenie spłaty kredytu.

Podmioty udzielające kredytów zmuszone są wykazywać się umiejętnością zarządzania ryzykiem kredytowym, tzn. identyfikacją i pomiarem ryzyka, monitorowaniem, a także kontrolowaniem ryzyka kredytowego, oraz przewidywaniem i łagodzeniem następstw występowania ryzyka.

 

Co musi zawierać umowa kredytowa?

Kształt i zawartość umowy kredytowej regulują przepisy prawa bankowego. Aby dokument ten posiadał moc prawną, musi zawierać następujące składowe: oznaczenie stron umowy, kwota i waluta kredytu, cel, na który udzielany jest kredyt, zasady i termin spłaty zadłużenia, wysokość oprocentowania kredytu, a także warunki jego zmiany.

Sposób zabezpieczenia spłaty długu, zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystywania i spłaty kredytu, termin oraz sposób udostępnienia kredytobiorcy przez bank środków pieniężnych, wysokość prowizji w sytuacjach, gdy umowa ją przewiduje, warunki dokonywania zmian w zapisach, a także rozwiązania umowy. Umowa kredytu jest wiążąca wtedy, gdy zaakceptują ją wszystkie strony. Warto pamiętać, że stosować się do jej zapisów musi tak kredytobiorca, jak również kredytodawca.

W umowie kredytu musi zostać określony również termin, na jaki została ona zawarta. Nieprzestrzeganie zapisów wspomnianego dokumentu wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi i finansowymi.

 

Kredyt w rachunku kredytowym

Kredyt w rachunku kredytowym wiąże się z koniecznością otwarcia osobnego rachunku kredytowego. Skorzystanie z tego rozwiązania pozwala na bardziej swobodne monitorowanie wydatkowania pożyczonych pieniędzy, a także dokonywania spłaty zadłużenia.

Opisywane tutaj zobowiązanie jest najczęściej krótko- lub średnioterminowe. Istnieje kilka rodzajów, w jakich udziela się omawianego kredytu. Jeden z nich to kredyt docelowy, który musi zostać przeznaczony na sfinansowanie określonej z góry transakcji lub inwestycji. Kredyt na wymagane zobowiązania zaciąga się zazwyczaj na kilka miesięcy, z możliwością odnowienia. Kredyt kasowy udzielany jest w związku z przejściowym brakiem gotówki w kasie. Kredyt sezonowy związany jest ze specyfiką niektórych usług lub produkcji, przeznacza się go na finansowanie potrzeb powstałych w związku z przesunięciem wpływów.

Ostatnia forma kredytu w rachunku kredytowym to linia kredytowa, która pozwala kredytobiorcy zadłużać się do ustalonego limitu. Cele oraz terminy zaciągania kredytów w ramach linii kredytowej mogą być różne.

 

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyty w rachunku bieżącym przeznaczone są dla firm i umożliwiają zadłużenie się w ramach limitu ustalonego i potwierdzonego w umowie podpisanej z bankiem. Podstawowym warunkiem zaciągnięcia tego zobowiązania jest posiadanie rachunku przez okres minimum trzech miesięcy.

Jeśli jednak klient właśnie przeniósł się do nowego banku, w którym chce otrzymać kredyt na rachunku bieżącym, musi przedstawić historię konta z poprzedniego banku. Limit opisywanego kredytu zależy od kilku czynników, do których zalicza się m.in. wysokość obrotów na koncie, zdolność kredytowa, rodzaj i wysokość potrzeb kredytowych, a także rodzaj i wartość form zabezpieczeń kredytu. Maksymalny okres spłaty kredytu to 12 miesięcy, jednak rzetelni klienci mogą ubiegać się o wznowienie.

Odsetki w przypadku opisywanego zobowiązania naliczane są co miesiąc od faktycznego zadłużenia i potrącane z konta. Odsetki ustalane są w oparciu o zmienną stopę procentową, którą określa się zwykle w oparciu o stawkę WIBOR oraz marżę banku.

 

Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny to dla wielu ludzi na całym świecie szansa posiadania własnych czterech kątów. Tym mianem określa się długoterminowe zobowiązanie finansowe wobec banku, dla którego zabezpieczeniem jest hipoteka i nie tylko.

Kredytów hipotecznych udziela się na konkretny cel, tj. na zakup domu lub mieszkania bądź na budowę domu – w drugim przypadku mamy do czynienia z kredytem hipoteczno-budowlanym. Zanim bank przyzna klientowi długoterminowy kredyt hipoteczny, konieczne jest, by ten wykazał duże zabezpieczenie, którym jest nie tylko hipoteka, ale również obecny i przyszły majątek kredytobiorcy, a także dochody. Warto pamiętać, że wymagany jest również wkład własny. Istnieje jeszcze przynajmniej kilka form zabezpieczenia: blokada środków na koncie, ubezpieczenie kredytu, poręczenie, weksel, a także poręczenie osoby trzeciej, która posiada zdolność kredytową.

Z kredytem hipotecznym wiąż się dodatkowe koszty, jak prowizja banku, ustanowienie hipoteki, koszty notarialne, ubezpieczenie na życie itd..

 
 
 
Blogroll
Tags

Resources